Prekės
Naujienų prenumerata

Taisyklės

UAB Spectra Baltic, 
kodas 304635904
PVM mokėtojo kodas LT100012460119 
A. s. Nr. LT48 7044 0600 0817 8856
T. Ševčenkos g. 20, Vilnius
el. pašto adresas: 
ramunas.mankevicius@spectrabaltic.lt


Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje sąlygos


I. Bendrosios nuostatos

1.1. Sąvokos:

i) Pirkėjas – asmuo, užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje.

ii) Pardavėjas – UAB Spectra Baltic, taip pat jos teisių perėmėjai.

iii) Internetinė parduotuvė – UAB Spectra Baltic internetinė parduotuvė, esanti adresais www.fimasales.lt www.fimasales.lv www.fimasales.com

iv) Parduotuvė – ne elektroninėje erdvėje egzistuojanti UAB Spectra Baltic parduotuvė.

v) Prekė (-ės) – bet kuri internetinėje parduotuvėje siūloma prekė, taip pat Pirkėjui perduota prekė.

vi) Vartotojas – Pirkėjas – fizinis asmuo, perkantis Prekes savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

vii) Sutartis – vadovaujantis šiomis sąlygomis Internetinėje parduotuvėje sudaryta Prekių pirkimo-pradavimo sutartis.

viii) Sąlygos – šios Prekių pirkimo-pardavimo Internetinėje parduotuvėje sąlygos.

1.2. Šios Sąlygos yra standartinės sąlygos, pagal kurias sudaromos Sutartys Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas, prieš sudarydamas Sutartį, privalo susipažinti su Sąlygomis ir su jomis sutikdamas, jas akceptuoti, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su Sąlygomis ir su jomis sutinku“. Sąlygos yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos bei atsakomybė šalims internetu sudarius Sutartis, taip pat Šalių teises ir pareigas iki Sutarties sudarymo.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sąlygas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas registravimosi Internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdamas užsakyti Prekes, privalės iš naujo akceptuoti pakeistas Sąlygas.

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartys internetinėje parduotuvėje sudaromos su ne jaunesniais kaip 18 metų fiziniais asmenimis, išskyrus emancipuotus asmenis, taip pat juridiniais asmenimis.

II. Registracija ir asmens duomenų apsauga

 

2.1. Pirkėjas-fizinis asmuo siekdamas užsisakyti prekių internetinėje svetainėje privalo joje užsiregistruoti. Pirmosios registracijos metu Pirkėjas sutinka ir privalo pateikti asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą. Suvesdamas duomenis, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog šiuos duomenis Pardavėjas tvarkytų Sutarties vykdymo tikslais.
2.2. Pirkėjas-juridinis asmuo pirmosios registracijos metu privalo nurodyti: pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, PVM mokėtojo kodą, jei yra PVM mokėtojas, atsiskaitomąją sąskaitą.
2.3. Vėliau prisijungdamas internetinės parduotuvės Pirkėjas privalo įvesti registracijos vardą ir slaptažodį.
2.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Sąlygas sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su sutarties vykdymu. 
2.5. Pirkėjas registruodamasis privalo nurodyti, sutinka ar ne, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo asmens duomenis (elektroninio pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Pirkėjas yra davęs sutikimą.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis naudoti tik sudarytų sutarčių vykdymo tikslais ir įsipareigoja asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus kiek toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti šalių sudarytas sutartis. Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti sudarytas sutartis, siųsti naujienas ir pristatyti prekes. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Pirkėjo asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti Pardavėjo teises arba Pardavėjo klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
2.7. Pirkėjas-fizinis asmuo susisiekęs su Pardavėju el. pašto adresu ramunas.mankevicius@spectrabaltic.lt arba paštu: UAB Spectra Baltic, Ševčenkos g. 20, LT-03111, Vilnius, gali įgyvendinti šias savo teises:

i) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
ii) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
iii) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
iv) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

v) gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

vi) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

vii) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.8. Pirkėjui nesutinkant, kad būtų tvarkomi aukščiau nurodyti jo asmens duomenys, pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma. Tai neriboja Pirkėjo teisės atvykti į Pardavėjo parduotuvę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose ir įsigyti jam reikalingą prekę.

2.9. Visus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarko ir saugo ne ilgiau, nei reikalinga šiose taisyklėse nurodytais tikslais. Pirkėjo asmens duomenis sudarytų sutarčių vykdymo tikslais Pardavėjas saugo ne ilgiau nei 10 metų.

 

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirinka apmokėjimo būdą ir paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

IV. Pirkėjo teisės 

4.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (faksu ar elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos.

4.2. Vartotojo teisė atsisakyti Sutarties įgyvendinama vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.
4.3. Teise atsisakyti Sutarties Vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines Prekės specifikacijas, jei Prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėjo atstovus internetinėje parduotuvėje nurodytais telefono ar el. pašto adresais. Pardavėjas už konsultacijas Prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.

4.5. Pirkėjas turi teisę atsispausdinti informaciją apie Prekes bei jų pagrindines savybes, taip pat šias Sąlygas. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas šia teise nepasinaudoja. 

V. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. paštu ar telefonu.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

VI. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą (nutraukti Sutartį), jeigu Pirkėjas:

i) nesumoka už Prekes per 7 (septynias) darbo dienas, nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos, kai Pirkėjas pasirinko mokėti mokėjimo pavedimu;

ii) jei pristačius Prekę, nebuvo kam jos priimti;

iii) neatvyko pasiimti Prekės per šiose Sąlygose nurodytą terminą.

6.3. Pardavėjas turi teisę laikinai ar visam laikui be perspėjimo apriboti Pirkėjo teisę prisijungti prie internetinės parduotuvės, jei Pardavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

6.4. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėją iš internetinės parduotuvės, jei Pirkėjas 2 (dvejus) metus nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis. Tai neriboja Pirkėjo teisės registruotis iš naujo. 

VII. Pardavėjo įsipareigojimai 

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

7.2. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti siūlomą pakaitinę Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už Prekę iš anksto sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

VIII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų: 

i) Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar naudodamasis banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
ii) Apmokėjimas grynaisiais pinigais Prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Atsiskaitymo pristačius prekes paslaugos kaina – 5,80 Euro su PVM – mokama papildomai.

IX. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, turi pasirinkti Prekių perdavimo būdą:

i) pristačius Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje;

ii) Parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 

9.2. Įprastai Prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo pinigų pervedimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Nesant galimybės Prekes pristatyti per įprastą terminą, Pardavėjas praneša Pirkėjui planuojamą pristatymo terminą. Jei Pirkėjas nesutinka su pristatymo terminu, jis ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo apie tai pranešti Pardavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis yra nutraukta.

9.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

i) Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui netinkamai nurodžius pristatymo adresą, atsakomybė už netinkamą pristatymą tenka Pirkėjui;
ii) Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Preziumuojama, kad Pirkėjo nurodytu adresu esantis asmuo, sutinkantis priimti prekes, turėjo teisę jas priimti. Pirkėjui tenka atsakomybė, jei pristačius prekes jo nurodytu adresu, nėra kam priimti prekių. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka. Už pakartotinį pristatymą Pirkėjas privalo mokėti papildomai.

iii) Ne vėliau nei dieną prieš pristatymą Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pristatymo datą ir, jei įmanoma, preliminarų pristatymo laiką.

iv) Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

v) Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį:

Iki 5 kg

Nuo 5 – 30 kg

Nuo 30 - 50 kg

Virš 50 kg

Pristatymas Vilniaus mieste

5.80 su PVM 

5.80 su PVM 

5.80 su PVM 

Kaina derinama individualiai

Pristatymas kitose Lietuvos vietose

5.80 su PVM 

8.70 su PVM 

15.90 su PVM 

Kaina derinama individualiai

Prekės, sveriančios iki 20 kg, kai bendra prekių kaina viršija 500 Eur, pristatomos nemokamai.

vi) už pristatymą Pirkėjas gali atsiskaityti sumokėdamas:

- tiesiogiai kurjeriui pristačiusiam Prekes. Kurjeris turi teisę atsisakyti perduoti Prekes, jei Pirkėjas atsisako sumokėti už pristatymą. Tokiu atveju Pristatymo kaina nurodoma Pirkėjui siunčiamame elektroniniame laiške, kuriuo pateikiama išankstinio mokėjimo sąskaita;
- išankstiniu mokėjimu mokėdamas už Prekes. Tokiu atveju pristatymo kaina įtraukiama į išankstinio mokėjimo sąskaitą.

9.4. Prekių atsiėmimas Parduotuvėse:

i) Pirkėjas pasirinkęs atsiimti Prekes Parduotuvėse, užsakymo metu privalo nurodyti, kurioje iš žemiau nurodytų Parduotuvių jas atsiims:

- Vilniuje, Ševčenkos g. 20;

- Kaune, Baltų pr. 145;

- Klaipėdoje, Baltijos pr. 113;

ii) Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo pranešime nurodytos pristatymo datos. Praleidus šį terminą, Pirkėjas negarantuoja, kad Prekes galės perduoti nurodytoje vietoje, taip pat turi teisę nutraukti Sutartį.

iii) Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu, taip pat tinkamos formos įgaliojimą pateikęs asmuo.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

X. Prekių kokybės garantija 

10.1. Prekėms suteikiama 12 mėnesių kokybės garantijos terminas, skaičiuojant nuo Prekės perdavimo Pirkėjui.

10.2. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims.

10.3. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Nuostoliai dėl duomenų praradimo ar atstatymo neatlyginami.

10.4. Nekokybiškos Prekės garantijos galiojimo laikotarpiu keičiamos ir remontuojamos nemokamai.

10.5. Kokybės garantija netaikoma Prekėms, kurios buvo netinkamai, nesilaikant vartotojo instrukcijos eksploatuojamos, saugomos, savarankiškai remontuojamos, ardomos ar pertvarkomos.
10.6. Apie nekokybišką Prekę Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui per 7 (septynias) dienas nuo kokybės trūkumo nustatymo.

XI. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.
11.2. Pirkėjui grąžinant Prekę, būtina laikytis šių sąlygų:

i) grąžinama Prekė turi būti originalioje, švarioje ir tvarkingoje pakuotėje;
ii) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

iii) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
iv) grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
v) grąžinant Prekę kartu turi būti pateikiamas jos įsigijimo dokumentas ir užpildytas grąžinimo prašymas (Sąlygų 1 priedas). 

11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, taip pat, kai kokybiškas prekes grąžina ne Vartotojas ar grąžinamos elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -85.00).

11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo parduotuves nurodytas 9.4 i papunktyje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Pardavėjo taikomi Prekių grąžinimo įkainiai pateikiami 9.3 punkte. Tuo atveju, kai Prekė grąžinama naudojantis 4.1 punkte nurodyta teise, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta Prekė ir/ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekę(es) sumokėtus pinigus.

XII. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Pardavėjas laikys, kad bet kuris asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, yra Pirkėjas.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Pardavėjas neatsako už trečiųjų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapių turinį ir juose pateiktos informacijos teisingumą, net jei tokia nuoroda yra Internetinėje parduotuvėje.

12.6. Šalys atlygina viena kitai tik tiesioginius nuostolius.

XIII. Rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali Internetinėje parduotuvėje skelbti įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti skelbiamų akcijų taisykles ar jas nutraukti.

XIV. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu faksu ar el. paštu arba pateikia telefonu.

XV. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šalių sudarytoms Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Sąlygų ar jas naudojant sudarytų Sutarčių sudarymo ir vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.